Klikněte pro přečtení označeného textu! Povinně zveřejňované informace Informace o subjektu Název Obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce Mgr. Luďkem Bujnoškem Důvod a způsob založení Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce: zastupitelstvo obce - rada obce - starosta obce - obecní úřad Organizační struktura - Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 3 zařazení do Obecního úřadu v Hukvaldech. Rada obce Hukvaldy nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení. Kontaktní spojení 4.1.Kontaktní poštovní adresa 4.2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 4.3. Úřední hodiny 4.4. Telefonní spojení - 558 699 213 4.5. Čísla faxu - Fax není používán 4.6. Adresa internetové stránky - www.hukvaldy.eu 4.7. Adresa e-podatelny - obec@hukvaldy.eu - Další informace na stránce Elektronická-podatelna. 4.8. Další elektronické adresy - Datová schránka: e9qbdy7 - Další elektronické adresy jsou uvedeny na stránce Popis úřadu Případné platby lze poukázat - ČSOB Praha, číslo účtu: 100411835/0300 -  Variabilní symboly pro jednotlivé druhy plateb jsou uvedeny na stránce Správa poplatků, ceníky Příjem plateb v hotovosti - Pokladna Obecního úřadu v úředních hodinách IČ - 00297194 DIČ - CZ00297194 - Obec Hukvaldy je plátcem DPH. Dokumenty Rozpočet - Údaje o rozpočtu obce Hukvaldy naleznete na internetových stránkách obce v sekci Rozočet, žádosti o dotace. - Žádosti o informace - Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Hukvaldy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Příjem žádostí a dalších podání prostřednictvím podatelny OÚ, ústně, telefonicky, písemně poštou elektronicky prostřednictvím e-podatelny, nebo na adresu epodatelna@hukvaldy.eu Archív podání Opravné prostředky - Žádost bude vyřízena do 15 dnů - písemně, ústně, umožněním nahlédnutí do spisu apod. V případě, že žádosti nebude byť jen z části vyhověno, bude vydáno v téže lhůtě rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci. V případě, že požadované údaje nejsou v působnosti obecního úřadu, bude o tom žadatel vyrozuměn do 3 dnů. Odvolání: - Žadatel se může odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, prostřednictvím zdejšího obecního úřadu k Okresnímu úřadu v případě přenesené působnosti, v případě samostatné působnosti k obecní radě obce Hukvaldy. - V případě nevydaného rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne marného uplynutí lhůty (tj. do 30 dnů od podání žádosti, na kterou nebylo reflektováno). Veškeré žádosti či stížnosti, podněty lze podat v podatelně obecního úřadu osobně, poštou, nebo v elektronické podobě na stránce elektronické podatelny. Formuláře Popisy postupů - návody pro řešení životních situací - Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz Předpisy - 14. 1. Nejdůležitější používané právní předpisy - Zákon o obcích 128/2000 Sb; - Zákon o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb; - Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb; 14. 2. Vydané právní předpisy - Obecně závazné vyhlášky obce Hukvaldy Sazebník úhrad za poskytování informací - Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výše je stanovena dle sazebníku - Mzdové náklady - nebudou účtovány Materiálové náklady - za pořízení fotokopie - Formát A4 jednostranně 2,- Kč - Formát A4 oboustranně 3,- Kč - Formát A3 jednostranně 3,- Kč - Formát A3 oboustranně 4,- Kč Doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,-Kč je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výši úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně OÚ Hukvaldy. Licenční smlouvy - - Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 - - Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Informace o subjektu

  1. Název

   Obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce Mgr. Luďkem Bujnoškem

  2. Důvod a způsob založení

   Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

   Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

   zastupitelstvo obce
   rada obce
   starosta obce
   obecní úřad

  3. Organizační struktura

   Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 3 zařazení do Obecního úřadu v Hukvaldech. Rada obce Hukvaldy nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

  4. Kontaktní spojení

   4.1.Kontaktní poštovní adresa

   4.2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   4.3. Úřední hodiny

   4.4. Telefonní spojení
   558 699 213

   4.5. Čísla faxu
   Fax není používán

   4.6. Adresa internetové stránky
   www.hukvaldy.eu

   4.7. Adresa e-podatelny
   obec@hukvaldy.eu
   Další informace na stránce Elektronická-podatelna.

   4.8. Další elektronické adresy
   Datová schránka: e9qbdy7
   Další elektronické adresy jsou uvedeny na stránce Popis úřadu

  5. Případné platby lze poukázat
   ČSOB Praha, číslo účtu: 100411835/0300
    Variabilní symboly pro jednotlivé druhy plateb jsou uvedeny na stránce Správa poplatků, ceníky

   Příjem plateb v hotovosti
   Pokladna Obecního úřadu v úředních hodinách


  6. 00297194

  7. DIČ
   CZ00297194
   Obec Hukvaldy je plátcem DPH.

  8. Dokumenty

   Rozpočet
   Údaje o rozpočtu obce Hukvaldy naleznete na internetových stránkách obce v sekci Rozočet, žádosti o dotace.

  9. Žádosti o informace
   Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Hukvaldy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  10. Příjem žádostí a dalších podání

   Archív podání

  11. Opravné prostředky
   Žádost bude vyřízena do 15 dnů - písemně, ústně, umožněním nahlédnutí do spisu apod. V případě, že žádosti nebude byť jen z části vyhověno, bude vydáno v téže lhůtě rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci. V případě, že požadované údaje nejsou v působnosti obecního úřadu, bude o tom žadatel vyrozuměn do 3 dnů.

   Odvolání:
   Žadatel se může odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, prostřednictvím zdejšího obecního úřadu k Okresnímu úřadu v případě přenesené působnosti, v případě samostatné působnosti k obecní radě obce Hukvaldy.
   V případě nevydaného rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne marného uplynutí lhůty (tj. do 30 dnů od podání žádosti, na kterou nebylo reflektováno).

   Veškeré žádosti či stížnosti, podněty lze podat v podatelně obecního úřadu osobně, poštou, nebo v elektronické podobě na stránce elektronické podatelny.

  12. Formuláře

  13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
   Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

  14. Předpisy

   14. 1. Nejdůležitější používané právní předpisy
   Zákon o obcích 128/2000 Sb;
   Zákon o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb;
   Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb;

   14. 2. Vydané právní předpisy
   Obecně závazné vyhlášky obce Hukvaldy

  15. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

   Výše je stanovena dle sazebníku
   Mzdové náklady - nebudou účtovány

   Materiálové náklady - za pořízení fotokopie
   Formát A4 jednostranně 2,- Kč
   Formát A4 oboustranně 3,- Kč
   Formát A3 jednostranně 3,- Kč
   Formát A3 oboustranně 4,- Kč

   Doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

   Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,-Kč je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výši úhrady.

   Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně OÚ Hukvaldy.

  16. Licenční smlouvy

  17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

mr banner 336x280 white

Kalendář kulturních akcí

Červenec 2024
po út st čt so ne

TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!