Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce Mgr. Luďkem Bujnoškem


2. Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

zastupitelstvo obce
rada obce
starosta obce
obecní úřad


3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 3 zařazení do Obecního úřadu v Hukvaldech. Rada obce Hukvaldy nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.


4. Kontaktní spojení

Sídlo úřadu: Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
Tel: 558 699 213
Fax: 558 699 213
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oficiální webová stránka: www.hukvaldy.eu
Úřední deska: budova Obecního úřadu, online úřední deska
Datová schránka: e9qbdy7


5. Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení: ČSOB Praha
číslo účtu: 100411835/0300

Příjem plateb v hotovosti:
Pokladna Obecního úřadu v úředních hodinách


6. IČ

00297194


7. DIČ

CZ00297194

Obec Hukvaldy je plátcem DPH.


8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočet naleznete na této stránce.


9. Obec Hukvaldy zveřejňuje informace těmito způsoby:

  • na úřední desce v budově obecního úřadu (v době úředních hodin)
  • na venkovní úřední desce
  • na vývěskách umístěných v obci
  • v Hukvaldském občasníku
  • v kabelové televizi
  • na webových stránkách obce

10. Podání žádostí dle zák. 106/1999 Sb; Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost lze podat ústně či písemně v podatelně obecního úřadu. Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 cit. zákona.

Vyřízení žádosti:
Žádost bude vyřízena do 15 dnů - písemně, ústně, umožněním nahlédnutí do spisu apod. V případě, že žádosti nebude byť jen z části vyhověno, bude vydáno v téže lhůtě rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci. V případě, že požadované údaje nejsou v působnosti obecního úřadu, bude o tom žadatel vyrozuměn do 3 dnů.

Odvolání:
Žadatel se může odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, prostřednictvím zdejšího obecního úřadu k Okresnímu úřadu v případě přenesené působnosti, v případě samostatné působnosti k obecní radě obce Hukvaldy.
V případě nevydaného rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne marného uplynutí lhůty (tj. do 30 dnů od podání žádosti, na kterou nebylo reflektováno).

Veškeré žádosti či stížnosti, podněty lze podat v podatelně obecního úřadu osobně, poštou, nebo v elektronické podobě na stránce elektronické podatelny.

Archív podání


11. Nejdůležitější předpisy

Zákon o obcích 128/2000 Sb;
Zákon o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb;
Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb;
Obecně závazné vyhlášky obce Hukvaldy


12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výše je stanovena dle sazebníku:

Mzdové náklady - nebudou účtovány

Materiálové náklady - za pořízení fotokopie
Formát A4 jednostranně 2,- Kč
Formát A4 oboustranně 3,- Kč
Formát A3 jednostranně 3,- Kč
Formát A3 oboustranně 4,- Kč

Doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,-Kč je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výši úhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně OÚ Hukvaldy.


13. Seznam příspěvkových organizací

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, Hukvaldy 162, okres Frýdek-Místek
(příspěvková organizace s právní subjektivitou od 01.01.2002)
www.zshukvaldy.cz

IKban 2b GIF

Plánované události úřadu

po út st čt so ne
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lašská brána Beskyd

logos1logos2

Stáhněte si zdarma aplikaci do mobilu


TOP
×
csendejapl