Klikněte pro přečtení označeného textu! Matrika vydávání matričních dokladů a jejich druhopisy určení otcovství uzavření manželství změna jména a příjmení legalizace: ověřování pravosti podpisu vidimace: ověřování shody opisu nebo kopie - 1. Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisy Matriční doklady: rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení o církevním sňatku, za prvopis matričního dokladu se neplatí žádný poplatek - Druhopis matričního dokladu : vydává se na základě písemné žádosti jako osobní doklad nebo na základě plné moci- poplatek je 100,-Kč, který se platí v hotovosti v pokladě obecního úřadu. 2. Určení otcovství Podat žádost mohou rodiče, kteří se osobně dostaví na kterýkoliv matriční úřad ještě před narozením dítěte a učiní souhlasnéprohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti Doklady: Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady: a) rodné listy b) platné občanské průkazy c) pravomocný rozsudek o rozvodu V případě, že se jedná již o narozené dítě předloží rodiče tyto doklady: a) rodné listy rodičů b) rodný list dítětec) platné občanské průkazy d) případně pravomocný rozsudek o rozvodu - Poplatky zde nejsou žádné. - 3. Uzavření manželství Sňatek českých občanů: doklady potřebné k uzavření manželství:rodný list, platný občanský průkaz - popř. pravomocný rozsudek o rozvodu - popř. úmrtní list manžela (manželky) - Poplatky: (pro rok 2012) - 500,- Kč - pronájem obřadní místnosti, 1.000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství na jiném než určeném místě nebo v jiném než určeném dni. Sňatek českého občana s cizincem: Doklady potřebné k uzavření manželství: rodný list, platný cestovní doklad – prokazuje totožnost a státní občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (pokud je daným státem vydáváno), doklad o rodinném stavu (svobodný, pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list), doklad o trvalém pobytu v cizině, potvrzení vydané Cizineckou Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR (neplatí pro občany EU) - Všechny doklady vystavené v cizině musí být samostatně přeloženy do českého jazyka českým úředním tlumočníkem a opatřeny tlumočnickou doložkou. Seznamy tlumočníků jsou k dispozici u krajského soudu nebo v ústředním seznamu tlumočníků na ministerstvu spravedlnosti a jsou volně přístupné. Poplatky: 3.000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, 2.000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR. 4. Změna jména a příjmení Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonnýchzástupců. Žádost podává: Občan ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, fyzická osoba, která není občanem ČR, ale má povolen trvalý pobyt na území ČR. - Žádost se podává na matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. U nezletilého dítěte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu, na Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož matriční knize je narození zapsáno. - Potřebné doklady: rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte- jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství- jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)- doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden)- průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta)- souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení- jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas - Poplatky: Občan zaplatí správní poplatek 100,- Kč: Při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného- při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak 1 měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinnépéče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí občan 1.000,- Kč. - Lhůta: - Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení. 5. Legalizace - ověřování pravosti podpisu K prokázání totožnosti je nutné předložit : občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU- jde-li o cizince, průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu, nebo průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.- úřad za obsah listin neodpovídá - Legalizace se neprovede: je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého - Poplatky: za ověření každého podpisu se platí správní poplatek 30,-Kč - Doklady: průkaz totožnosti - OP, pas 6. Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie listin K ověření shody opisu nebo kopie listiny je třeba předložit originál nebo již ověřenou listinu. Vidimace se neprovede: - Je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížky, šeky, směnky nebo jiné cenné papíry, losy, sázenky, projekty, směnky, geometrické plány, rysy nebo technické kresby, je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena, není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis. Poplatky: za vidimaci každé stránky formátu A4 se platí správní poplatek 30,- Kč

Matrika

 • vydávání matričních dokladů a jejich druhopisy
 • určení otcovství
 • uzavření manželství
 • změna jména a příjmení
 • legalizace: ověřování pravosti podpisu
 • vidimace: ověřování shody opisu nebo kopie


1. Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisy

Matriční doklady: rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení o církevním sňatku, za prvopis matričního dokladu se neplatí žádný poplatek
Druhopis matričního dokladu : vydává se na základě písemné žádosti jako osobní doklad nebo na základě plné moci- poplatek je 100,-Kč, který se platí v hotovosti v pokladě obecního úřadu.

2. Určení otcovství

Podat žádost mohou rodiče, kteří se osobně dostaví na kterýkoliv matriční úřad ještě před narozením dítěte a učiní souhlasnéprohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti

Doklady:

Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:

a) rodné listy

b) platné občanské průkazy

c) pravomocný rozsudek o rozvodu

V případě, že se jedná již o narozené dítě předloží rodiče tyto doklady:

a) rodné listy rodičů

b) rodný list dítětec) platné občanské průkazy

d) případně pravomocný rozsudek o rozvodu
Poplatky zde nejsou žádné.


3. Uzavření manželství

Sňatek českých občanů:

doklady potřebné k uzavření manželství:rodný list, platný občanský průkaz - popř. pravomocný rozsudek o rozvodu - popř. úmrtní list manžela (manželky)
Poplatky: (pro rok 2012)
500,- Kč - pronájem obřadní místnosti, 1.000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství na jiném než určeném místě nebo v jiném než určeném dni.

Sňatek českého občana s cizincem:

Doklady potřebné k uzavření manželství: rodný list, platný cestovní doklad – prokazuje totožnost a státní občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (pokud je daným státem vydáváno), doklad o rodinném stavu (svobodný, pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list), doklad o trvalém pobytu v cizině, potvrzení vydané Cizineckou Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR (neplatí pro občany EU)
Všechny doklady vystavené v cizině musí být samostatně přeloženy do českého jazyka českým úředním tlumočníkem a opatřeny tlumočnickou doložkou.

Seznamy tlumočníků jsou k dispozici u krajského soudu nebo v ústředním seznamu tlumočníků na ministerstvu spravedlnosti a jsou volně přístupné.

Poplatky: 3.000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, 2.000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR.

4. Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonnýchzástupců.

Žádost podává:

 • Občan ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, fyzická osoba, která není občanem ČR, ale má povolen trvalý pobyt na území ČR.
  Žádost se podává na matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR.
 • U nezletilého dítěte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu, na Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož matriční knize je narození zapsáno.
  Potřebné doklady: rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte- jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství- jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)- doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden)- průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta)- souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení- jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
  Poplatky: Občan zaplatí správní poplatek 100,- Kč:

Při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného- při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak 1 měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinnépéče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí občan 1.000,- Kč.


Lhůta:
Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

5. Legalizace - ověřování pravosti podpisu

K prokázání totožnosti je nutné předložit : občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU- jde-li o cizince, průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu, nebo průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.- úřad za obsah listin neodpovídá
Legalizace se neprovede: je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého


Poplatky: za ověření každého podpisu se platí správní poplatek 30,-Kč


Doklady: průkaz totožnosti - OP, pas

6. Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie listin

K ověření shody opisu nebo kopie listiny je třeba předložit originál nebo již ověřenou listinu.

Vidimace se neprovede:
Je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížky, šeky, směnky nebo jiné cenné papíry, losy, sázenky, projekty, směnky, geometrické plány, rysy nebo technické kresby, je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena, není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis.

Poplatky: za vidimaci každé stránky formátu A4 se platí správní poplatek 30,- Kč

mr banner 336x280 white

Kalendář kulturních akcí

Červen 2024
po út st čt so ne

TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!