Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Splašková kanalizace - informační schůzka

Datum konání: 10. 2. 2018

Splašková kanalizace - II. etapa

V souvislosti s přípravou projektu byl majitelům nemovitostí, kterých se tato etapa týká, doručen průvodní dopis s žádostí o zaslání schématu umístění kanalizační přípojky pro Váš dům.

Pro zájemce, kteří potřebují umístění přípojky konzultovat, proběhne v sobotu 10. 2. 2018 v 10:30 na Obecním úřadě Hukvaldy schůzka s projektantkou Jaroslavou Čmelíkovou.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta


Ke stažení:

 •  Průvodní dopis projektantky (PDF, 152 kB)
 • Situační plán (PDF, 2,3 MB)


Územní souhlas - domovní kanalizační přípojky

Územní souhlas - domovní kanalizační přípojky

Městský úřad Brušperk, stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby 16 ks kanalizačních přípojek na pozemcích v k.ú. Sklenov a k.ú. Rychaltice.
Seznam přípojek je k nahlédnutí také na OÚ Hukvaldy.
Územní souhlas nabyl účinnosti 26. 1. 2018.

Platnost územního souhlasu je 2 roky ode dne jeho vydání.
Přípojky uvedené v tomto seznamu mohou být realizovány.

Majitel nemovitosti by se měl před realizací seznámit se stanovisky majitelů inženýrských sítí:

 • vodovodní přípojka - Stanoviska SmVaK jsou k dispozici na OÚ Hukvaldy u paní Pavly Kovalové, tel. 558 699 213, e-mail poplatky@hukvaldy.eu.
 • vedení telefonních sítí - Stanovisko CETIN je možno získat na www.cetin.cz v sekci "Naše síť - Vyjádřování o existenci sítí".
 • vedení sítí el. energie - Stanovisko ČEZ je možno získat na geoportal.cezdistribuce.cz, v sekci "Sdělení o existenci sítí".
 • plynárenská zařízení - Stanovisko GasNet je možno získat na www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko.

Doporučujeme také seznámit se s napojovací smlouvou a obchodními podmínkami.

Po realizaci přípojky a před samotným záhozem je zapotřebí požádat starostu obce Mgr. Luďka Bujnoška o kontrolu přípojky. Zároveň celý průběh neveřejné části přípojky stavebník nafotí tak, aby bylo zřejmé co do kanalizace bude napojovat. Je nutné, aby na kanalizaci byly napojeny všechny zdroje související s odváděním splaškových vod (koupelny, kuchyně, záchody). Do kanalizace nelze odvádět dešťové vody (například z okapů).

Smlouva o odvádění odpadních vod musí být uzavřena neprodleně po samotném napojení a provedené kontrole. Při podpisu je potřeba nahlásit stav vodoměru (nejlépe nafocený) a z důvodu identifikace odběrného místa předložit fakturu vyúčtování vodného SMVak.

Mgr. Luděk Bujnošek, starostaSplašková kanalizace - II. etapa- projektová příprava stavby

Datum konání: 1. 11. 2017 - 31. 12. 2017

Vážení občané,

v průběhu měsíců listopad a prosinec 2017 v rámci projektu "Obec Hukvaldy - splašková kanalizace II. etapa - projektová příprava stavby" navštíví dotčené nemovitosti zástupce firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Jeho úkolem je s váma projednat potřebnou hloubku a umístění kanalizační přípojky (přípojovací šachtu).  Informaci o konkrétním termínu návštěvy dostanete formou letáku do vaši poštovní schránky.

Luděk Bujnošek

Seznam plánovaných kanalizačních stok.pdf

Situační plánek.pdfKanalizační přípojky - výzva k napojení

Vážení spoluobčané,

v roce 2016 byl spuštěn trvalý provoz splaškové kanalizační sítě v naší obci. Souběžně byla vedena řízení, která pro občany zajišťovala územní souhlasy tak, aby mohly být nemovitosti napojeny z hlediska požadavků stavebního úřadu. I toto se přes někdy poměrně složitá řízení, například v případě vedení kanalizačních přípojek nad vodovodním zařízením, podařilo vyřídit.

Uvedené kroky umožnily občanům Hukvald, kterých se napojení týká, postupné napojování na kanalizaci. K 9. 1. 2018 je napojeno 128 nemovitostí z celkového počtu 396 schválených přípojek. Dovoluji si Vás požádat o využití letního období pro výstavbu kanalizačních přípojek.

K napojení se naše obec zavázala v rámci akce: „Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“, dotované z fondů Evropské unie, kde je procento napojených obyvatel jedním z hlavních monitorovacích ukazatelů celé akce. Napojení nemovitostí, pokud je k tomu vytvořen technický předpoklad, nám ukládají i další zákonné povinnosti.

Předpokládáme, že Vaše napojení kanalizace na veřejnou síť bude provedeno do 30. 6. 2018. Pokud Vám napojení neumožňují závažné skutečnosti (rodinné důvody, rekonstrukce nemovitosti apod.), žádám Vás o sepsání žádosti o odklad termínu se zdůvodněním. Každá žádost bude projednána se správcem kanalizační sítě.

V době po 30. 6. 2018 pak budeme nuceni, z výše uvedených důvodů, požádat o součinnost při řešení odkanalizování jednotlivých nemovitostí příslušné úřady (zejména místně příslušný Vodoprávní úřad nebo Českou inspekci životního prostředí). Tyto úřady mají v kompetenci nechat si předložit způsob jak jednotliví majitelé nemovitostí odpadní vody likvidují dle platných českých zákonů.

Obec Hukvaldy je plně připravena ke spolupráci radou a informacemi, které povedou k dokončení napojení jednotlivých nemovitostí.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz týkající se napojení na kanalizaci, bude Vám zodpovězen na telefonním čísle 558 699 213, nebo přímo na OÚ Hukvaldy.

 

Mgr. Luděk Bujnošek, starostaNapojení na splaškovou kanalizaci

Aktualizováno

Územní souhlas - domovní kanalizační přípojky

 1. Městský úřad Brušperk, stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby 256 ks kanalizačních přípojek na pozemcích v k.ú. Sklenov a k.ú. Rychaltice.
  Seznam přípojek
  je k nahlédnutí také na OÚ Hukvaldy.
  Územní souhlas nabyl účinnosti 4. 11. 2016.
 2. Městský úřad Brušperk, stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby 102 ks kanalizačních přípojek na pozemcích v k.ú. Sklenov a k.ú. Rychaltice.
  Seznam přípojek je k nahlédnutí také na OÚ Hukvaldy.
  Územní souhlas nabyl účinnosti 26. 6. 2017.
 3. Městský úřad Brušperk, stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby 16 ks kanalizačních přípojek na pozemcích v k.ú. Sklenov a k.ú. Rychaltice.
  Seznam přípojek je k nahlédnutí také na OÚ Hukvaldy.
  Územní souhlas nabyl účinnosti 26. 1. 2018.

Platnost územního souhlasu je 2 roky ode dne jeho vydání.
Přípojky uvedené v tomto seznamu mohou být realizovány.

Majitel nemovitosti by se měl před realizací seznámit se stanovisky majitelů inženýrských sítí:

 • vodovodní přípojka - Stanoviska SmVaK jsou k dispozici na OÚ Hukvaldy u paní Pavly Kovalové, tel. 558 699 213, e-mail poplatky@hukvaldy.eu.
 • vedení telefonních sítí - Stanovisko CETIN je možno získat na www.cetin.cz v sekci "Naše síť - Vyjádřování o existenci sítí".
 • vedení sítí el. energie - Stanovisko ČEZ je možno získat na geoportal.cezdistribuce.cz, v sekci "Sdělení o existenci sítí".
 • plynárenská zařízení - Stanovisko GasNet je možno získat na www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko.

Doporučujeme také seznámit se s napojovací smlouvou a obchodními podmínkami.

Po realizaci přípojky a před samotným záhozem je zapotřebí požádat starostu obce Mgr. Luďka Bujnoška o kontrolu přípojky. Zároveň celý průběh neveřejné části přípojky stavebník nafotí tak, aby bylo zřejmé co do kanalizace bude napojovat. Je nutné, aby na kanalizaci byly napojeny všechny zdroje související s odváděním splaškových vod (koupelny, kuchyně, záchody). Do kanalizace nelze odvádět dešťové vody (například z okapů).

Smlouva o odvádění odpadních vod musí být uzavřena neprodleně po samotném napojení a provedené kontrole. Při podpisu je potřeba nahlásit stav vodoměru (nejlépe nafocený) a z důvodu identifikace odběrného místa předložit fakturu vyúčtování vodného SMVak.

Mgr. Luděk Bujnošek, starostaKanalizační přípojky - výzva k podpisu zplnomocnění

Datum konání: 23. 6. 2016

Vážení občané,
obracím se na ty z vás, kteří jste ještě nepodepsali "Zplnomocnění" k vyřízení Územního souhlasu pro realizaci přípojek.

Poslední termín pro doručení je čtvrtek 23. června 2016. Pokud chcete využít možnost vypsat tento dokument na Obecním úřadě, můžete tak učitit v úterý 21. června 2016 v úředních hodinách.

V případě, že nezplnomocníte Obec Hukvaldy vyřízením územního souhlasu, budete si muset vyřídit územní souhlas sami, včetně úhrady poplatků a doplnění souvisejících dokladů.

Formulář si můžete stáhnout na webových stránkách Obce Hukvaldy (www.hukvaldy.eu). V případě, že Vaše kanalizační přípojka povede z části i po parcele jiného vlastníka, je potřeba doložit jeho souhlasné stanovisko. Tento formulář taky naleznete na webových stránkách obce.

 

V Hukvaldech 20.06.2016

 

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta


Zplnomocnění (PDF, DOC, ODT)

Souhlas s uložením přípojky (PDF, DOC, ODT)Kolaudační souhlas

Oznámení

Magistrát města Frýdku-Místku vydal dne 2. 12. 2015 pod čj. MMFM 146943/2015 Kolaudační souhlas k užívání stavby vodního díla "Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy".

Úplné znění naleznete na stránkách www.hukvaldy.eu v sekci „úřední deska“. V době úředních hodin je výše uvedený Kolaudační souhlas k nahlédnutí na Obecním úřadě Hukvaldy.

V Hukvaldech 7. 12. 2015

Mgr. Luděk Bujnošek, starostaKanalizační přípojky - výzva k podpisu zplnomocnění

Datum konání: 12. 10. 2015 - 27. 10. 2015

Vážení občané,
Obec Hukvaldy vyřizuje územní souhlas pro realizaci soukromých části kanalizačních přípojek.

Žádáme Vás proto, abyste se v termínu od 12.10.2015 do 27.10.2015 dostavili na Obecní úřad  Hukvaldy k podpisu „Zplnomocnění“ pro obec Hukvaldy k vyřízení výše uvedeného územního souhlasu. Formulář si můžete stáhnout na webových stránkách Obce Hukvaldy (www.hukvaldy.eu) a po vyplnění a podpisu doručit na Obecní úřad Hukvaldy nebo ho můžete vyplnit přímo na obecním úřadě. V případě, že Vaše kanalizační přípojka povede z části i po parcele jiného vlastníka, je potřeba doložit jeho souhlasné stanovisko. Tento formulář taky naleznete na webových stránkách obce.

V případě, že nezplnomocníte Obec Hukvaldy vyřízením územního souhlasu, budete si muset vyřídit územní souhlas sami, včetně úhrady poplatků a doplnění souvisejících dokladů.

V Hukvaldech 08.10.2015

 

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta


Zplnomocnění (PDF, DOC, ODT)

Souhlas s uložením přípojky (PDF, DOC, ODT)Výstavba kanalizace - harmonogram prací v 17. a 18. týdnu

Datum konání: 20. 4. 2015 - 4. 5. 2015

Dokončovacé práce

Opravy komunikací
 – frézování,
 – výšková úprava poklopů
 – pokládka nového asfaltového povrchu


Na období 20. 4. – 4. 5. 2015 je povolena částečná uzavírka komunikací z důvodu opravy po výstavbě kanalizace:

frézování povrchu, výšková úprava poklopů, pokládka nového asfaltového povrchu v šířce jednoho jízdního pruhu.

Jedná se o krajské komunikace:

silnice II/486
1. od mostu v Dolním Sklenově po křižovatku silnice II/486 se silnicí III/4861 (rozcestí)
2. od fotbalového hřiště po kostel na Hukvaldech

silnice III/4863
od parkoviště na Hukvaldech po křižovatku u hoteluVýstavba kanalizace - harmonogram prací ve 14. týdnu

Datum konání: 30. 3. 2015 - 5. 4. 2015

V týdnu od 30. března jsou naplánovány tyto práce:

Stoka A: budování přípojek
Dolní Sklenov, mezi č.p. 76 a č.p. 97

Stoka A28: budování přípojek
Dolní Sklenov, od fotblového hřiště směr Hukvaldy

Stoka A31: kompletace šachet, přípojky
Hukvaldy, mezi č.p. 47 a č.p. 99