Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Připravované změny jízdních řádů

Datum konání: 31. 10. 2017

V současné době se připravuje změna jízdních řádů městské hromadné dopravy Frýdek-Místek.

Případné připomínky nebo náměty lze sdělit na odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku a to osobně, telefonicky, písemně nebo na e-mailovou adresu das@frydekmistek.cz.

S ohledem na lhůty platné pro projednávání, schvalování tisk a distribuci jízdních řádů lze připomínky a náměty podávat v termínu do 1. 11. 2017.

Linky č. 5 Lískovec - Frýdek-Místek Hukvaldy se týkají následující navrhované změny:

směr Lískovec - Frýdek-Místek - Chlebovice - Hukvaldy

 • nově zavedena zastávka, Frýdek, Hala Polárka
 • spoj 2 nově místo ze zastávky Místek, poliklinika 4:56 pojede ze zastávky Frýdek, žel. stanice 4:47 - kvůli návozu zaměstnanců hypermarketu Albert
 • spoj 16 původně příjezd na Hukvaldy, Horní Sklenov, restaurace 9:22 nově konečná zastávka Chlebovice, kostel 9:02
 • spoj 18 nově místo do Chlebovic prodloužen na Hukvaldy příjezd Horní Sklenov, restaurace 10:27 - náhrada za zrušený spoj 16
 • spoj 48 odjezd ze zastávky Místek, poliklinika původně 21:07 nově v 21:21 - kvůli optimálnějšímu návozu do Průmyslové zóny v Chlebovicích

směr Hukvaldy - Chlebovice - Frýdek-Místek - Lískovec

 • spoj 15 z Chlebovic původní odjezd 9:05 nově 8:45
 • spoj 17 původně odjezd z Hukvald 9:47 nově začíná z Chlebovic 9:45
 • spoj 19 nově odjezd z Hukvald, Horní Sklenov, restaurace 10:52 - náhrada za zrušený spoj 17
 • spoj 21 z Průmyslové zóny původní odjezd 12:01 nově 11:45 - úprava kvůli přípojům na vlaky ve Frýdku

Kompletní přehled změn linky č. 5 (XLS, 126 kB)

Případné připomínky můžete do 31. 10. 2017 posílat také na e-mail: mistostarosta@hukvaldy.eu. Tyto připomínky budou hromadně předány na Magistrát města Frýdku-Místku.



Lampiónový průvod

Datum konání: 25. 10. 2017

Obec Hukvaldy, Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy a Sdružení rodičů Vás zvou na

Lampiónový průvod

který se koná ve středu 25. 10. 2017 u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

V 17:30 hodin pietní akt u pomníků padlých na Hukvaldech a v Rychalticích. Odchod průvodů ke škole na parkoviště ke společenskému sálu školy.

 • Projev starosty obce Mgr. Luďka Bujnoška
 • Ohňostroj
 • Zapálení vatry (SDH Hukvaldy)
 • Program pro děti ve společenském sále školy
 • Občerstvení ve foyeru sálu zajišťuje Sdružení rodičů

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.



Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Datum konání: 21. 10. 2017

Sběr nebezpečného

a velkoobjemového odpadu

 

sobota 21. 10. 2017

 

Harmonogram sběru:

Krnalovice - křižovatka 8:00 - 08:30 hodin

Rychaltice – hasičárna 8:40 - 09:25 hodin

Dolní Sklenov - u školy 9:40 - 10:10 hodin

POZOR ZMĚNA ! Hukvaldy –

autobusová točna naproti hřišti 10:15 - 10:45 hodin

Hukvaldy – pod Jednotou 11:00 - 11:45 hodin

Horní Sklenov – Bosňa(točna) 12:00 - 12:30 hodin

 

Prosíme, neukládejte odpad na sběrná místa

mimo výše určenou dobu.

 

 

NEBEZPEČNÉ ODPADY

 

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nebezpečné léky.

 

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY

skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

 

ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIKY

Upozorňujeme občany, že v rámci tohoto sběru nebude odebíráno žádné elektrozařízení a pneumatiky.

Vyřazené elektrické zařízení se odebírá bezplatně v místě zpětného odběru na Obecním úřadě během celého roku. Prosíme občany o využívání této služby.

 

Povinnost zpětného odběru použitých pneumatik má prodejce (pneuservis, e-shop)



Obecní úřad uzavřen

Datum konání: 6. 10. 2017

Obecní úřad Hukvaldy bude v pátek 6. 10. 2017 uzavřen.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta



Obecní úřad uzavřen

Datum konání: 29. 9. 2017

Obecní úřad Hukvaldy bude v pátek 29. 9. 2017 uzavřen.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta



Vydávání voličských průkazů

Vydávání voličských průkazů – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21.10.2017

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voličský průkaz se vydává na žádost voliče, kterou je možno podat osobně nebo písemně.

osobně
- do středy 18. října 2017, a to na Obecním úřadě Hukvaldy, u Marty Sobotíkové.

písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem
- doručeným nejpozději v pátek 13. října 2017 na adresu:
Obecní úřad Hukvaldy
Hukvaldy 3
739 46

Voličské průkazy budou předávány nejdříve od 5. 10. 2017.


Žádost o vydání voličského průkazu PDF DOC ODT



Den obce Hukvaldy

Datum konání: 2. 9. 2017

Den obce Hukvaldy

Sobota 2. 9. 2017 v areálu Hospůdky na koupališti

Program

13:00 – 14:00
Křest nového hasičského auta SDH Hukvaldy

14:00 – 19:00
Soutěže pro děti a dospělé (skákací hrad, jízda na koni, hod sudem od piva, střelba z luku, malování na obličej, pěnové bludiště a mnoho dalších...)

15:00 – 16:00
Ukázka Hasičského záchranného sboru ČR a Sboru dobrovolných hasičů Hukvaldy

19:00 – 24:00
K hudbě a tanci bude hrát skupina Kaktus

Občerstvení zajištěno (guláš, párky v rohlíku, cukrovinky)

den_obce_17.jpg



Uzavírka silnice II/648

Datum konání: 19. 7. 2017 - 31. 12. 2017

Magistrát města Frýdku-Místku stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici II/648 a dotčených místních komunikacích v k.ú. Rychaltice a zdůvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci stavby

„D48 Rybí – MUK Rychaltice SO C117“

V termínu 19. 7. – 31. 12. 2017 bude uzavřena obslužná komunikace II/648 Rychaltice - Hájov – silnice souběžná se silnicí I/48.

Objízdná trasa: přes silnici č. II/486 (Fryčovice), III/4807 (Trnávka), III/4806 (Kateřinice)

 



Kanalizační přípojky - výzva k napojení

Vážení spoluobčané,

v roce 2016 byl spuštěn trvalý provoz splaškové kanalizační sítě v naší obci. Souběžně byla vedena řízení, která pro občany zajišťovala územní souhlasy tak, aby mohly být nemovitosti napojeny z hlediska požadavků stavebního úřadu. I toto se přes někdy poměrně složitá řízení, například v případě vedení kanalizačních přípojek nad vodovodním zařízením, podařilo vyřídit.

Uvedené kroky umožnily občanům Hukvald, kterých se napojení týká, postupné napojování na kanalizaci. K 23. 8. 2017 je napojeno 78 nemovitostí z celkového počtu 396 schválených přípojek. Dovoluji si Vás požádat o využití letního období pro výstavbu kanalizačních přípojek.

K napojení se naše obec zavázala v rámci akce: „Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“, dotované z fondů Evropské unie, kde je procento napojených obyvatel jedním z hlavních monitorovacích ukazatelů celé akce. Napojení nemovitostí, pokud je k tomu vytvořen technický předpoklad, nám ukládají i další zákonné povinnosti.

Předpokládáme, že Vaše napojení kanalizace na veřejnou síť bude provedeno do 30. 6. 2018. Pokud Vám napojení neumožňují závažné skutečnosti (rodinné důvody, rekonstrukce nemovitosti apod.), žádám Vás o sepsání žádosti o odklad termínu se zdůvodněním. Každá žádost bude projednána se správcem kanalizační sítě.

V době po 30. 6. 2018 pak budeme nuceni, z výše uvedených důvodů, požádat o součinnost při řešení odkanalizování jednotlivých nemovitostí příslušné úřady (zejména místně příslušný Vodoprávní úřad nebo Českou inspekci životního prostředí). Tyto úřady mají v kompetenci nechat si předložit způsob jak jednotliví majitelé nemovitostí odpadní vody likvidují dle platných českých zákonů.

Obec Hukvaldy je plně připravena ke spolupráci radou a informacemi, které povedou k dokončení napojení jednotlivých nemovitostí.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz týkající se napojení na kanalizaci, bude Vám zodpovězen na telefonním čísle 558 699 213, nebo přímo na OÚ Hukvaldy.

 

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta



Obecní úřad uzavřen

Datum konání: 7. 7. 2017

Obecní úřad Hukvaldy bude v pátek 7. 7. 2017 uzavřen.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta